• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
  • English

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

மண்டல அளவிலான இசைவாணை அனுமதி குழு (ம.அ.இ.அ.கு)

தமிழ் நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியமானது அனைத்து சிறிய சிவப்பு வகை மற்றும் பெரிய, நடுத்தர ஆரஞ்சு வகை தொழிற்சாலைகள் கட்டுமானப்பணிகளை துவங்கவும், உற்பத்தியை துவங்கவும் இசைவாணை வழங்க மண்டல அளவிலான இசைவாணை அனுமதி குழுவினை அமைத்துள்ளது. மண்டல அளவிலான இசைவாணை அனுமதி குழு சந்திப்புகள் மண்டல அலுவலகத்தில் வழக்கமான அடிப்படையில் நடைபெறும். குழுவின் அமைப்பு பின்வருமாறு:

1 இணை தலைமை சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் (கண்காணிப்பு), தமிழ் நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் குழுவின் தலைவர்
2 மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்கள் உறுப்பினர்கள்
3 சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் (மண்டல அலுவலகம்) கூட்டம் நடத்துபவர்


மண்டல அளவிலான இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம்

2021 2020 2019
ஜனவரி -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜனவரி -2020 ஜனவரி -2019
பிப்ரவரி -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜனவரி -2020 பிப்ரவரி -2020 பிப்ரவரி -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மார்ச் -2021 மார்ச் -2020 மார்ச் -2019
ஏப்ரல் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஏப்ரல் -2020 ஏப்ரல் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2020 மே -2019
ஜூன் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜூன் -2020 ஜூன் -2019
ஜூலை -2021 ஜூலை -2020 ஜூலை -2019
ஆகஸ்ட் -2019
செப்டம்பர் -2019
அக்டோபர் -2019
நவம்பர் -2019
டிசம்பர் -2019
2021 2020 2019
ஜனவரி -2021 ஜனவரி -2020 ஜனவரி -2019
பிப்ரவரி -2021 பிப்ரவரி -2020 பிப்ரவரி -2019
மார்ச் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மார்ச் -2020 மார்ச் -2019
ஏப்ரல் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை -ஏப்ரல் -2020 ஏப்ரல் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2020 மே -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜூன் -2021 ஜூன் -2020 ஜூன் -2019
ஜூலை -2021 ஜூலை -2020 ஜூலை -2019
ஆகஸ்ட் -2021 ஆகஸ்ட் -2020 ஆகஸ்ட் -2019
செப்டம்பர் -2021 செப்டம்பர் -2020 செப்டம்பர் -2019
அக்டோபர் -2020 அக்டோபர் -2019
நவம்பர் -2020 நவம்பர் -2019
டிசம்பர் -2020 டிசம்பர் -2019
2021 2020 2019
ஜனவரி -2021 ஜனவரி -2020 ஜனவரி -2019
பிப்ரவரி -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - பிப்ரவரி -2020 பிப்ரவரி -2019
மார்ச் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மார்ச் -2020 மார்ச் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஏப்ரல் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஏப்ரல் -2020 ஏப்ரல் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2021 மே -2020 மே -2019
ஜூன் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜூன் -2020 ஜூன் -2019
ஜூலை -2020 ஜூலை -2019
ஆகஸ்ட் -2021 ஆகஸ்ட் -2020 ஆகஸ்ட் -2019
செப்டம்பர் -2021 செப்டம்பர் -2020 செப்டம்பர் -2019
அக்டோபர் -2021 அக்டோபர் -2020 அக்டோபர் -2019
நவம்பர் -2020 நவம்பர் -2019
டிசம்பர் -2019
2021 2020 2019
ஜனவரி -2021 ஜனவரி -2020 ஜனவரி -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - பிப்ரவரி -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - பிப்ரவரி -2020 பிப்ரவரி -2019
மார்ச் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மார்ச் -2020 மார்ச் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஏப்ரல் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஏப்ரல் -2020 ஏப்ரல் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2021 மே -2020 மே -2019
ஜூன் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜூன் -2020 ஜூன் -2019
ஜூலை -2021 ஜூலை -2020 ஜூலை -2019
ஆகஸ்ட் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஆகஸ்ட் -2020 ஆகஸ்ட் -2019
செப்டம்பர் -2020 செப்டம்பர் -2019
அக்டோபர் -2020 அக்டோபர் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - நவம்பர் -2020 நவம்பர் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - டிசம்பர் -2020 டிசம்பர் -2019
2021 2020 2019
ஜனவரி -2021 ஜனவரி -2020 ஜனவரி -2019
பிப்ரவரி -2021 பிப்ரவரி -2020 பிப்ரவரி -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மார்ச் -2021 மார்ச் -2020 மார்ச் -2019
ஏப்ரல் -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஏப்ரல் -2020 ஏப்ரல் -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2021 இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - மே -2020 மே -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை - ஜூன் -2021 ஜூன் -2020 ஜூன் -2019
ஜூலை -2021 ஜூலை -2020 ஜூலை -2019
இசைவாணை அனுமதி குழு கூட்டம் இல்லை ஆகஸ்ட் -2021 ஆகஸ்ட் -2020 ஆகஸ்ட் -2019
செப்டம்பர் -2021 செப்டம்பர் -2020 செப்டம்பர் -2019
அக்டோபர் -2020 அக்டோபர் -2019
நவம்பர் -2019
டிசம்பர் -2019