• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
  • English

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

பொது மக்கள் கேட்புரை

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை 2006ன் படி சில குறிப்பிட்ட வகையான தொழிற்சாலைகள் அதன் அளவினை பொருத்து இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவ நிலை மாற்ற அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதியினை முன்னதாக பெறுவது அவசியமாகும். சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கையின்படி, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பொது மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தினை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடத்துகின்றது. கூட்டத்தில் பொது மக்களின் கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அறிக்கை மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது.

S.No Name and address of the project Project Details Date & Time Venue Contact Person Execute Summary Minutes Draft EIA Report
1 M/s.V.Thulasiammal Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.30/2B3(P), Paladurai Village, Madukkari Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 2.58.2 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil, and Reject. 25.11.2021 @ 11.00 AM M/s.VRV Kalyana Mandapam, Nachipalayam, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

2 M/s.A.Senthil Kumar Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.67(P), Paladurai Village, Madukkari Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 3.00.0 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil, and Reject. 25.11.2021 @ 11.00 AM M/s.VRV Kalyana Mandapam, Nachipalayam, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

3 M/s.S.A.Ganesan Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.273/2A & 281/2, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 2.03.0 Hectares Quarrying of Rough Stone & Gravel Quarry 24.11.2021 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Village, Madukkarai, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

4 M/s.Meenakshi Steel Re Rollers, S.F.No.478/1,478/2,478/3,478/4A,479/1,479/2A,480/1 & 480/2, Varapatti Village, Sulur Taluk,Coimbatore District. Proposed to Manufacture MS Billets(Intermediate Product) with a capacity of 1,45,000 TPA and TMT Rods(Final Product)with a capacity of 1,40,000 TPA 23.11.2021 @ 11.00 AM Sri Balaji Marriage Hall,Suthanpet, Sulur Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

5 M/s.P.Varadharaj Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.91/1A, Karunchamigoundempalayam Village,
Madukkari Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 1.23.0 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil, and Reject. 19.11.2021 @ 11.00 AM M/s.VRV Kalyana Mandapam, Nachipalayam, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

6 M/s. T.Ponnambalam Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.134/15A,134/15B, 134/17,134/18,134/19,136/1,136/2,136/3A,136/3B,
136/3C136/4,136/5,136/6,136/7, 136/8,136/9,136/10,143/1A,
143/1B,143/1C,143/1D, 143/2,143/4,143/5,143/6,
143/7A,143/7B,143/8,143/10143/11,144/2,144/3,144/4 and 144/5,
Mennalur Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District
Rough Stone Quarry. 06.11.2021 @ 12.30 PM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

7 M/s.J.Venkatesan Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No. 221/4,5,6,7,12,13,14, 15,19,20,21 &221/22,
Chithathur Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District
Rough Stone Quarry. 06.11.2021 @ 11.15 AM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

8 M/s.R.Mohanraj Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No. 176/1A,1B,1C,2A,2B,3A, 3B,3C,3D,3E,
3F,3G & 176/4B, Girijapuram Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarry. 06.11.2021 @ 10.00 AM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

9 M/s. SRC Projects Pvt Ltd,(Rough Stone Quarry)
S.F.No. 301 (Part-2) Athi Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarries in a cluster. 30.10.2021 @ 12.30 PM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

10 M/s. M. Ramachandran Rough Stone Quarry
S.F.No. (Part - 3)Athi Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarries in a cluster. 30.10.2021 @ 12.30 PM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt - 635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

11 M/s. A.Dasarathan Rough Stone and Gravel Quarry
S.F.No. 186/1,190/2B1 & 190/2B2, Kundiyanthandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarry. 30.10.2021 @ 11.15 AM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

12 M/s. D. Arulazhagan Rough Stone and Gravel Quarry
S.F.No. 20/2B,20/2D,20/2H, 20/2I,20/2J & 20/2K, Ezhacheri Village,
Vembakkam Taluk,Tiruvannamalai District.
Rough Stone and Gravel Quarry. 30.10.2021 @ 10.00 AM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

13 M/s.T.Palavesammal at S.F.No.389/1B, Melathattaparai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District. Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 2.23.0 Ha in patta lands. 29.10.2021 @ 11.00AM Sathya Mahal, Thoothukudi - Tirunelveli main road, Pudukottai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

14 M/s. R.Paramasivam quarry
at S..F.No.20/2B(part) & 21/5C(part) of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.0 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

15 M/s. K.Periyasamy quarry,
at S.F.No.21/5B(part) of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.0 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

16 M/s. B.Mekala quarry,
at S.F.No.22/4(part) of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.40 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

17 M/s. M.Krishnan quarry,
at S.F.No.176/2,176/3(part) & 176/11(part) of
Marapari Village, Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 0.90.25 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

18 M/s. S.Nandhakumar quarry,
at S.F.No.22/2 of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.16 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

19 M/s. S.Rangasamy quarry,
at S.F.No.176/1A,176/5A,176/6A & 316/2B2 of Marapari & Paruthipalli Villages of Thiruchengode Taluk,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 2.02.30 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

20 M/s. J S Auto Cast Foundary India Private Limited, Plot No.KK5,KK6,KK7, SIPCOT Industrial Growth Centre, S.F.No.127pt,128pt,131 & 132pt of Ingur Village and S.F.No.213pt,214pt,&215pt of Perundurai Taluk, Erode District. Proposed expansion of Production quantity from 1814 T/Month to 6000 T/Month 18.10.2021 @ 10.00 AM M/s. Mayoora Mahal, Perundurai - Chennimalai Road, Perundurai, Erode District - 638 052 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District - 638052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

21 M/s. R.Sureshkumar Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F. No: 114/5B & 114/6B, Pottaiyandipurambu Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District
Proposed Rough Stone & Gravel quarry over an extent of 0.81.75 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

22 M/s.K.Sivaprakash Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-5, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.20.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

23 M/s.V.Gunasekaran Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-1,10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.75.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

24 M/s.S.Rangasamy Rough Stone Quarry
at S.F. No: 95 (Part) Easter Part, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.34.5 Ha at S.F. No: 95 (Part) Easter Part. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

25 M/s.K.Pachalingam Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-4, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.12.0 Ha at S.F. No: 98A (Part) Pit-4, 10 Muthur Village, Kinathukadavu, Taluk, Coimbatore District. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

26 M/s.V.Gunasekaran Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-2, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.36.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

27 M/s.R.Rathinasamy Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-3, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.26.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

28 M/s. TamilNadu Minerals Limited (TAMIN),
Black Granite Quarry, S.F.No.83(Part) of Jammanahalli Village,
Pappireddipatti Taluk, Dharmapuri District - 636 904.
Black Granite Quarry (Mining) 06.10.2021 @ 11.00 AM Govt.Community Hall, Thenkaraikottai Village, Pappireddipatti Taluk,Dharmapuri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.8, First Floor, 5th Cross Street, Appavu Nagar, Dharmapuri - 636701

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Download]

29 M/s.J Selvi, S.F.No. 112/10A, 112/10B, 112/10C, 112/10D,
112/10E, 112/11, 112/8A, 112/9, Nedunkulam Village,
Kallikudi Taluk, Madurai District
Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 2.85.0 hectares of patta land. 05.10.2021 @ 10.00 AM M/s Sri Meenakshi Agamudaiyar Meeting Hall, Parapathi to Thirumangalam Main Road, Koodakovil Village, Kallikudi Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Madurai - 625 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

30 M/s.Anandalai Rough Stone Quarries in cluster located
at S.F.No. 1/4(Part-35), 1/4(Part-33),1/4(Part-34),1/4(Part-40),
1/4(Part-31),1/4(Part-38),1/4(Part-32),1/4(Part-37),1/4(Part-36),
1/4(Part-39)Anandalai Village, Walajah Taluk, Ranipet District.
10 Nos of Proposed Rough Stone Quarries in cluster over an extent of 13.56.0 ha. [Postponed] MSKs Thirumana Mandapam, Sholingur Road, Kizhpudupettai, Anandalai Village, Walajapet- 632513. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632006

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

31 M/s.P.Ramakrishnan Fire Clay & Red Soil Quarry at S.F.No. 191/3B2, 191/4B2, 191/1C2 in Thazhampattu village, Panruti Taluk, Cuddalore District, TamilNadu. over an extent of 1.43.08 Hec 25.09.2021 @ 10.00 AM M/s. S.V.Mahal, Veerataneswar Koil Street, Thiruvathigai, Panruti Taluk, Cuddalore District -607106. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.A3, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Cuddalore - 607005.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

32 M/s.Mahasen Exports, S.F.No.489/3B, 489/4B and 489/5A2 of Sithampoondi Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. Proposed Multicolored Granite Quarry Cluster Quarry of M/s.Mahasen Exports, in an extent of 2.20.5 Ha 23.09.2021 @ 11.00 AM M/s. Kongu Vellalar Thirumana Mandapam, Maniyanur Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal - 637 003

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

33 M/s.M.Sengottuvel, S.F.No.503/1 of Sithampoondi Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. Proposed Multicolored Granite Quarry Cluster Quarry of M.Sengottuvel, in an extent of 2.28.5 Ha 23.09.2021 @ 11.00 AM M/s. Kongu Vellalar Thirumana Mandapam, Maniyanur Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal - 637 003

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

34 M/s. Mahalakshmi Mines & Pulverisers, SF. No. 116/1 (P), 123/2B (P), 123/2C, 123/2D, 123/2E1B, 123/2E1C, 123/2E1G, 123/2E1D & 123/2E1F (P) of Chinnagoundanur Village, Sankagiri Taluk, Salem District. Proposed Lime Stone Mines over an extent of 4.71.5 Ha.

23.09.2021 @ 11.00 AM

 

Sri Meenatchi Thirumana Mahal, Edappadi Road, Kuppanoor, Near to New Bye-pass, Sankagiri Taluk, Salem District - 637 301. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.298/A, Salem Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District- 638 183.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

35 M/s. J.Mohankumar SF. No. 183/1B (P) & 183/2 of Devannagoundanur Village, Sankagiri Taluk, Salem District. Proposed Lime Stone Mines over an extent of 3.45.5 Ha. 23.09.2021 @ 12.30 PM Sri Meenatchi Thirumana Mahal, Edappadi Road, Kuppanoor, Near to New Bye-pass, Sankagiri Taluk, Salem District - 637 301. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.298/A, Salem Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District- 638 183.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

36 M/s.Teru Murugan Blue Metals, Located at S.F.No's.126/2(P),127/1(P),133/1(P),133/2(P) of Thennilai(East) Village, Pugalur Taluk, Karur District - 639 111 over an extent of 4.55.0 Hectares 14.09.2021 @ 11.00 AM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639001

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

37 M/s.Tmt.R.Aruna Fire Clay Mine, SF.No.6/3,6/4 in Managathi Village, S.F.No.250/2B,250/3A,250/3B2,250/3C,250/4,250/5 in Thathanur(West) Village, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District. Proposed Fire Clay Deposit quarry lease over an extent of 1.78.11 Hect. 14.09.2021 @ 10.00 AM M/s.Meenakshi Ramaswamy College of Education, B-I, B.Ed, College, Ist Floor, M.R Auditorium , M R Nagar, Thathanur Village, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

38 M/s.M.Muralikrishnan Rough Stone & Gravel Quarry , S.F.No.343/2A,343/2B1,343/3A, & 343/4A Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 2.35.85 Hectares Quarrying of Rough Stone & Gravel . 04.09.2021 @ 12.15 PM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SICO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641 021.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

39 M/s.C.Ramji Rough Stone Quarry, S.F.No.261/3, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 1.98.5 Hectares Quarrying of Rough Stone. 04.09.2021 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SICO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641 021.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

40 M/s.S.Sandosh Mallaiya Quarry, S.F.No.926/3A(P),927/1, & 928/3 Cheetipalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 2.13.0 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil and Reject. 03.09.2021 @ 11.00 AM Sri Vasuki Mahal, Pollachi Main Road, Opp.Vidyalaya, Elur Pirivu, Coimbatore. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SICO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641 021.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

41 M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd(M/s.Chettichavadi Jahghir Magnesite & Dunite Mines) Pro.M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd, S.F.No.6, Chettichavadi Village, Salem West Taluk, Salem District. M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd(M/s.Chettichavadi Jahghir Magnesite & Dunite Mines) Pro.M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd, S.F.No.6, Chettichavadi Village, Salem West Taluk, Salem District.. 03.09.2021 @ 11.00 AM M/s. Dalmia Old Colony Canteen Building(Opp. to Weigh Bridge), Chettichavadi Road, S.F.No.5/3 & 4, Chettichavadi Village, Salem West Taluk, Salem District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 1/276 Meyanur Main Road, Salem - 636 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

42 M/s.Venkateswara Blue Metals, S.F.No.739/1(P) and 799/1(P), Marudur village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an Extent of 4.81.7 Ha. 01.09.2021 @ 11.00 AM Shivas Mahal, Thimmampalayam,Marudur village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District - 641104 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

43 M/s.S.Shanmugasundram Quarry
at S.F.No.73/1,73/2,73/3,73/4, Myleripalayam Village,
Madukkari Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 2.95.5 Hectareas Quarrying of rough stone, Top soil and reject. 31.08.2021 @ 11.00 AM PRS Kalyana Mandapam, Elur, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

44 M/s.Venkateswara Blue Metals, S.F.No.460/1(P) and 461, Muduthurai village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an Extent of 3.20.5 Ha. 30.08.2021 @ 03.00 PM Community Hall, Neelampalayam, Pudukuttai,Muduthurai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District - 638 459 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

45 M/s.Chikkarampalayam Rough Stone and Gravel Quarry Cluster, S.F.No.74/2,435/2B1,435/2B2,435/2C,435/2D,435/2E,428/1A,60/1B and 61 Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Proposed 3 No's of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 5.67.5 Ha. 30.08.2021 @ 11.00 AM Dhurais Mahal, Kannarpalayam,Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District - 641104 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

46 M/s.P.Suresh Kumar, S.F.No.80/2A,(P),81/1(P),
Karunchamisamy Goundenpalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 4.85.62 Hectareas Quarrying of rough stone, Top soil and reject. 28.08.2021 @ 11.00 AM Kalaivanai College of Technology, 1/2A-1, Alaghu Nachiamman road, Palathurai, Madukkarai, Coimbatore District - 641 105 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

47 M/s.R.Sivaraj Rough Stone Quarry located at SF.No.8/1, Uthupatti Village, Kulithalai Taluk, Karur District. Over an extent of 2.50.0 Hectares 27.08.2021 @ 12.30 PM Rajini Kalyana Mandapam, D.No.1/75, Kulithalai main road, Thogaimalai, Kulithalai Taluk, Karur District - 621 313 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

48 M/s.K.Deivendran Multi-Colour Granite Quarry located at SF.Nos.11/3F, 12/4C, 12/5B,12/5C, 12/5D,12/5E Veeriyapalayam Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District. Over an extent of 2.86.5 Hectares 27.08.2021 @ 11.30 AM Sri Sivasakthi Mahal, D.No.1, Rice mill street, Palaiyajayakondam, Kulithalai Taluk, Karur district - 639 102 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

49 M/s.Vinayaka Enterprises Multi-Colour Granite Quarry located at SF.Nos.72/2A,72/3,72/4A,72/4B Veeriyapalayam Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District. Over an extent of 3.90.5 Hectares 27.08.2021 @ 10.30 AM Sri Sivasakthi Mahal, D.No.1, Rice mill street, Palaiyajayakondam, Kulithalai Taluk, Karur district - 639 102 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

50 M/s. Sri Bhagavathi Amman Blue Metal Rough Stone and Gravel Quarry located at SF.No 216/2B(P), 217/1, 217/2, 217/3A & 217/3B, Gudalur Melpagam Village, Aravakurichi Taluk, Karur District over an extent of 4.94.0 Hectares. 26.08.2021 @ 11.00 AM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

51 M/s. Sri Venkatramana Swamy Blue Metals Rough Stone and Gravel Quarry over located at S.F.No 195/1(P) & 198/1 (P) , Thennilai (East) Village, Pugalur Taluk, Karur District. over an extent of 4.90.0 Hectares. 26.08.2021 @ 12.00 PM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

52 M/s. M.P.Granite Multi-Colour Granite Quarry located at S.F.No 353/6(P), 354/A1, 355/A, 355/B1, 355/B2, 355/B3, 355/B4, 356/1, 356/2, 356/3, 357/4 and 358/9 (P), K.Pichampatti Village , Karur Taluk , Karur District. Over an Extent of 4.45.0 Hectares. 25.08.2021 @ 11.00 AM Lakshmi Mahal, SF.No 305, Karur - Dindugul Main Road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

53 M/s. Nama Umadevi Multi-Colour Granite Quarry located at S.F.No. 441/4A , K.Pichampatti Village, Karur Taluk, Karur District. Over an Extent of 2.43.0 Hectares. 25.08.2021 @ 12.00 PM Lakshmi Mahal, SF.No 305, Karur - Dindugul Main Road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

54 M/s.M.M.Aravindaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.1/4 ( part-30)), Anandalai Village, WalajahTaluk, Ranipet District Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 1.00.0 Ha. [Postponed] MSKs ThirumanaMandapam, Sholingur Road, Kizhpudupettai, AnandalaiVillage,Walajapet- 6325123 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

55 M/s.T.K.Bharath Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No.650, 651/1,651/2,652,653/2,654/2B2 & 667, Edirkottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District. Fresh quarrying proposal over an Extent of 3.65.5 Ha in patta lands. 25.08.2021 @ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Narasimha perumal kalyanamandapam, No.4/1000, Thayilpatti to Vijayakarisalkulam road, Kattanjseval, Thayilpatti, Virudhunagar District - 626 128 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar - 626 002

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

56 M/s. Morattupalayam Rough Stone & Gravel Quarry Cluster - A, S.F.Nos.389/1A,209/1A(P),
378(P),367/2A(P),367/2A(P),383/2B2(P),396/2A,
383/2A1(P) & 382/2B,383/2A2B & 383/2A2A2A2,
389/1B1A,389/1B1B & 389/1B2,383/1(P) &
383/2A2A1(P) and 387/1B1, Morattupalayam Village, Uthukuli Taluk, Tiruppur District.
Proposed 11 Nos of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 18.12.22 Ha. 23.08.2021 @ 12.00 PM to 01.30 PM The Collectorate GDP Hall, Ground Floor, Tiruppur - 641604 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road,, Tiruppur - 641 601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

57 M/s.T.S.Muthu Arun Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.Nos.921/3B(P), 929/1(P) & 930/2B(P), South Avinashipalayam Village, Tiruppur South Taluk, Tiruppur District. Proposed Rough Stone Quarry and Gravel Quarries over an extent of 9.23.0 Ha. 23.08.2021 @ 10.30 AM to 12.00 PM The Collectorate GDP Hall, Ground Floor, Tiruppur - 641604 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road,, Tiruppur - 641 601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

58 Construction of 8 - lane of Bangalore - Chennai expressway phase - III(106.569KM) by M/s.National Highways Authority of India(NHAI) pertaining to the stretches in Tamilnadu, Thiruvallir District with project chainage of 248.550 KM to 249.320 KM falls in thirupandiyur village, Tiruvallur taluk in Tiruvallur District. Construction of 8 - lane of Bangalore - Chennai expressway in the stretches of project chainage of 248.550 KM to 249.320 KM falls in thirupandiyur village, Tiruvallur taluk in Tiruvallur District. 18.08.2021 @ 11.00 AM Brindhavan Marriage Hall, Mappedu - Kilacheri junction (Kilacheri Bus stand nearby) Tiruvallur taluk, Tiruvallur District 631 402. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Master Plan Complex, SF.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Tiruvallur - 602 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

59 M/s. Sri Venkateswara Construction Materials & Industries, at S.F.No.718(part), 719/1A(part), 722/1, 722/2, and 730/3 Padamanabamangalam village, Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District. Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 14.85.5 Ha in patta lands. [Postponed] Dr.MRG Mahal, 1/123, Vagaikulam main road, Sri Moolakarai, Petmanagaram Post, Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

60 M/s.Poomalur Rough Stone & Gravel Quarries Cluster, S.F.Nos.263/2B(P), 263/2C(P), 263/2D, 304/2(part),
303/2A2A, 303/1(P), 305/1(P), 307/1(P), 307/2(P) & 252/1B, Poomalur Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.
Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 2.23.0 Ha in patta lands. 16.08.2021 @ 04.00 PM The Collectorate, GDP Hall, Ground Floor, Palladam Road, Tiruppur District - 641604 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(S), 12A, Pollachi By - pass Road, Palladam - 641 664 Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

61 M/s. Sundaraleela Rough Stone Quarry
at S.F.No.584/1, 599/1A, 599/1B & 599/2, Panchakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.
Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.74.5 Ha (Total Area Extent of Cluster is 15.98.5 Ha) 13.08.2021 @ 11.00 AM M.G Convention Hall Denkanikottai to Hosur Main road Belur Gate, Islampur, Denkanikottai - 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

62 M/s. M.K.Ravikiran Rough Stone Quarry
at S.F.No.556/1 & 557, Panchakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.
Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.79.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 15.98.5 Ha) 13.08.2021 @ 11.00 AM M.G Convention Hall Denkanikottai to Hosur Main road Belur Gate, Islampur, Denkanikottai - 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

63 M/s. Jasan Infra (P) Ltd, S.F.No:1015/8, 1016/11B, 1017/3B, 4B, 5, 6B, 1019/2A2, 2B1, 2B2, 2B3,
3A, 3B, 1018/1, 2, 1022/1, Kailasapuram Village, Ottapidaram Taluk, Thoothukudi District.
Proposed Stand Alone Cement Grinding Unit. 12.08.2021 @ 11.00 AM Sardar Indra Singh Memorial Silver Jubilee Hall locate inside T.D.T.A Kamala Gnana Cheronmani Memorial Higher Secondary School, S.Kailasapuram, Ottapidaram Taluk, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

64 M/s. KNR Constructions Limited, S.F.No:131/1A, 131/1B, 131/1C1, 131/2A, 131/2B, 132/1 & 132/2A Puliyampatti Village, Palani Taluk, Dindigul District. Rough stone & Gravel quarry proposal over an extent of 4.83.5 Ha of patta lands. 12.08.2021 @ 11.00 AM M/s.Shri Balaji Thirumana Mahal, 7/1 Jawahar Nagar, New Dharapuram road, Near TSP Camp, Palani Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul - 624 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

65 M/s. The Ramco Cement Ltd,
SF.No.239, 243, 244, 249, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 373, 374,
375, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 401, 402, 403 and 404 of Reddipalayam Village & SF.No Parts of 67, 68, & 69, Nagamangalam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 704.
M/s. The Ramco Cement Ltd, Reddipalayam, Limestone Mine for Expansion over on extent of 63.60.0 Hect. 12.08.2021 @ 10.30 AM SF.No.294/2, (Near Mining Site), Near M/s. The Ramco Cement Ltd, Reddipalayam Lime Stone Mines, Reddipalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621 704. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.4/326, Trichy Main Road, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

66 M/s. Mariambanu Grey Granite quarry at S.F. No: 131/11, Kondappanayanapalli Village. Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 3.70.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.51.0 Ha). 11.08.2021 @ 03.30 PM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt. Engineering College, BRG Madepalli, Bargur, Krishnagiri District Pin code: 635104. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

67 M/s. M.Sadhana Grey Granite quarry at S.F. No: 133/2A(P), 133/5(P), 133/7(P), 133/8(P), 133/10(P) & 133/11, Kondappanayanapalli Village. Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 2.35.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.51.0 Ha). 11.08.2021 @ 03.30 PM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt. Engineering College, BRG Madepalli, Bargur, Krishnagiri District Pin code: 635104. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

68 M/s. M.Sadhana Grey Granite quarry at S.F. No: 133/2A(P), 133/2B1A((P), Kondappanayanapalli Village. Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 1.46.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.51.0 Ha). 11.08.2021 @ 03.30 PM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt. Engineering College, BRG Madepalli, Bargur, Krishnagiri District Pin code: 635104. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

69 M/s. D. Sreenivasalu Rough stone quarry at S.F.No. 80/1, 80/2 & 81/1. Midithepalli Village. Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.17.08 Ha(Total Area Extent of Cluster is 9.28.0 Ha). 11.08.2021 @ 11.00 AM PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt Higher Secondary School , Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.Pin: 635 105. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

70 M/s. S. Venkata Reddy Rough stone quarry at S.F. No: 81/2 & 82/1, Midithepalli Village. Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.05.92 Ha(Total Area Extent of Cluster is 9.28.0 Ha). 11.08.2021 @ 11.00 AM PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt Higher Secondary School , Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.Pin: 635 105. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

69 M/s. National Highways Authority of India (NHAI) Proposed construction of Bangalore - Chennai Expressway project Phase -III in the District of Ranipet in the State of Tamil Nadu from km 179.670 - km 221.900 (42.230 km). The Construction of 8- lane of Bangalore - Chennai Expressway Phase-III) by M/s. National Highways Authority of India (NHAI). 11.08.2021 @ 10.30 AM Sri Mahalakshmi Mahal, No.36A, Sholinghur road(Arangapuram Bus Stand) Banavaram - 632505 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

70 M/s. National Highways Authority of India (NHAI) Proposed construction of Bangalore- Chennai Expressway project Phase - III in the District of Vellore in the State of Tamil Nadu from km 168.000 - km 179.670(11.370 km). The Construction of 8- lane of Bangalore - Chennai Expressway Phase-III) by M/s. National Highways Authority of India (NHAI). 10.08.2021 @ 10.30 AM Sri Sowbhagyaammal Krishnappa Thirumana Mandapam, Ponnai Road, Vallimalai-632520 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

71 M/s. Anbura Minerals Private Limited , S.F.No. 1127/4, 1127/5 of Irudhukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District. Proposed Multicolour Granite Quarry over an extent of 1.93.5 Ha.(Total Area Extent of Cluster is 6.77.5 Ha). 10.08.2021 @ 04.30 PM Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District- 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

72 M/s. Globle Enterprises Multi Colour Granite quarry at S.F. No: 7/1A2, 7/1C(P), 13/1A1B(P) & 13/1A2 Anumanthapuram Village. Proposed Multicolour Granite Quarry lease over an extent of 2.27.5 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.41.5 Ha). 10.08.2021 @ 03.15 PM Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

73 M/s. Globle Enterprises Black Granite Quarry at S.F. No: 6/4B, 7/1B(P), 7/1C(P), 7/2, 12/1, 12/2A, 13/1A1B(P) & 13/1(B) Anumanthapuram Village. Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 3.93.5 Ha(Total Area Extent of Cluster is 7.41.5 Ha). 10.08.2021 @ 03.15 PM Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

74 M/s. P.Selvam Multicoloured Granite Quarry, S.F.No. 72/2, 72/3 & 72/5A of Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District. Proposed Multicoloured Granite Quarry over an extent of 3.58.0 Ha.(Total Extent in cluster is 11.44.0 Ha). 10.08.2021 @ 02.00 PM SRI CHOWDESHWARI CONVENTION HALL, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District, Pincode- 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

75 M/s. AVS Tech Building Solutions Rough Stone Quarry, SF.No.420(Part), of Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri Taluk. Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 4.90.0 Ha.(Toatal Area Extent of cluster is 23.85.0 Ha). 10.08.2021 @ 11.30 AM KTR Palace(Kalyana Manadapam), Bengaluru - Chennai National Highway - 44, Opp; Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

76 M/s. P.Subramani Rough Stone Quarry, S.F.No. 329 (Part -4) in Halekottah Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District. Rough Stone Quarry over an extent of 5.00.0 Ha. 10.08.2021 @10.15 AM KTR Palace(Kalyana Manadapam), Bengaluru - Chennai National Highway - 44, Opp; Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

77 M/s.Airport Authority of India, S.F.No:321, 322, 323, 289/1A, 289/2, 292/1A, 293/1, 293/2A, 294/1,
295/1A2, 283/6A2, 285/8A2, 286/1, 288/1A, 278/1A, 274/1B2,
275/14, 277/1A, 280/3C2, 276/8A, 276/1A8, 343/19B, 344/4,
356/5, 357/2A, 362/1B, 363/2A of Perungudi Village, 362/28, 363/1, 363/4, 364, 365, 371/2, 372/3, 441/1A, 444/1A, 444/181, 44511A2, 445/3A, 445/4B, 445/6, 446/1A2, 446/1B, 446/2A, 446/3A, 446/4A, 446/5A, 446/5B, 451/1, 451/3, 453/1, 454, 455/1, 456, 457/2, 458/1, 458/2, 459, 460/1, 463/1, 463/2, 464/IA, 467/1B, 467/213, 467/413, 467/5, 467/6, 467/7, 468/1B, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/7, 469/1, 470/1, 470/2, 471, 472, 473/1, 473/2, 474/1, 475/1, 476/1A, 47612A, 476/3A, 476/4A, 477/1A, 478/1, 478/2A, 478/2B1, 478/2B3, 479/1 of Ayanpapakudi Village, Madurai South Taluk, Madurai District, over an extent of 203.16 hectares.
Expansion of Existing Integrated Terminal Building, Construction of New ATC Tower cum Technical Block at Madurai Airport. 10.08.2021 @ 10.00 AM M/s. G.K.Chitra Mahal, Vellakkal Road, Perungudi, Madurai South Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

78 M/s. J.Vinoth Jeni Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No.216, Chinnakamanpatti Village, Sattur Taluk, Virudhunagar District. Fresh quarrying proposal in over an extent of 2.78.0 Ha of patta lands. 06.08.2021 @ 11.00 AM M/s. S.M Thirumana Mahal, No.4/214B, Madurai By Pass Road, Near Sivakasi Pirivu , Sattur-626 203 Virudhunagar District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar- 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

73 Construction of Bangalore - Chennai expressway phase - iii (106.569km) by M/s. National Highways authority of India (NHAI) pertaining to the stretches in Tamilnadu, Kancheepuram District with project chainage of km 221+900 to km 248+550 (length 26.650 km) and again from km 249+320 to km 262+100 (length 12.780 km). Construction of Bangalore - Chennai expressway phase - iii (106.569km) by M/s. National Highways authority of India (NHAI) pertaining to the stretches in Tamilnadu, Kancheepuram District with project chainage of km 221+900 to km 248+550 (length 26.650 km) and again from km 249+320 to km 262+100 (length 12.780 km). 04.08.2021 @ 11.00 AM K.S.Sankar Mahal, Tiruvallur road, Sunguvarchatram, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602106. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602 105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

74 M/s. T. R. Varadharajan Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No. 48/12, 48/13, 48/14, 50/2, 50/3(P), 50/4, 50/5, 50/6, Sundakottai Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar. Fresh quarrying proposal in over an extent of 2.22.5 Ha. 23.07.2021 @ 11.00 AM Auditorium of Shri Ramalinga Textiles Pvt Ltd - B Unit, D No. 1735, NH 47, Vallinokkam Road, Savvaspuram Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District - 626 105. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar- 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

75 M/s. The Ramco Cements Limited, Tulukkappatti, Thammanayakkanpatti and Vachakarapatti Villages, Virudhunagar Taluk, Virudhunagar District. Prposed expansion and modernization for replacement of existing Kiln-II with new Kiln of 3000 TPD to increase the production of Clinker from 1.09 MTPA to 1.44 MTPA and Cement from 2.0 MTPA to 2.70 MTPA. 16.06.2021 @ 11.00 AM M/s. Sri Pon Parvathi Mahal, Pattampudur Bus Stop, Virudhunagar - Sattur NH Road, Ettanaickenpatti, Virudhunagar Taluk, Virudhunagar District 626 003 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar- 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

72 M/s. Janatha Cem Industries Limited,
Existing Lime Stone mines, S.F.No.1101/7, 1101/11, 1102/5A1 &1102/5A2, Thenmalai Village, Sivagiri Taluk, Tenkasi District.
M/s. Janatha Cem Industries Limited,
Existing Lime Stone mines, S.F.No.1101/7, 1101/11, 1102/5A1 &1102/5A2, Thenmalai Village, Sivagiri Taluk, Tenkasi District.
17.03.2021 @ 12.30 PM Kavi Barani Mahal, Rajapalayam Main Road, Karivalamvandanallur (Village & Post), Sankarankoil Taluk, Tenkasi District -627 753. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627010

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

[Postponed]

Click here to view Minutes

73 M/s.Janatha Cem Industries Limited,
Existing Lime Stone mines, S.F.No.1101/2B, 1101/3B, 1101/4,
1101/5&1101/6B, Thenmalai Village, Sivagiri Taluk, Tenkasi District.
M/s.Janatha Cem Industries Limited,
Existing Lime Stone mines, S.F.No.1101/2B, 1101/3B, 1101/4,
1101/5&1101/6B, Thenmalai Village, Sivagiri Taluk, Tenkasi District.
17.03.2021 @ 11.30 AM Kavi Barani Mahal, Rajapalayam Main Road, Karivalamvandanallur (Village & Post), Sankarankoil Taluk, Tenkasi District -627 753. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627010

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

[Postponed]

Click here to view Minutes

74 M/s. Janatha Cem Industries Limited,
Existing Lime Stone mines, S.F.No. 1102/4, 1102/5B, 1102/6, 1102/ 7 &1102/3B(P), Thenmalai Village, Sivagiri Taluk, Tenkasi District.
M/s. Janatha Cem Industries Limited,
Existing Lime Stone mines, S.F.No. 1102/4, 1102/5B, 1102/6, 1102/ 7 &1102/3B(P), Thenmalai Village, Sivagiri Taluk, Tenkasi District.
17.03.2021 @ 10.30 AM Kavi Barani Mahal, Rajapalayam Main Road, Karivalamvandanallur (Village & Post), Sankarankoil Taluk, Tenkasi District -627 753. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627010

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

[Postponed]

Click here to view Minutes

75 M/s. G. Karuppasamy Rough Stone Jelly & Gravel Quarry, Survey Nos. 35/4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H & 4I, Maruthamputhur Part-I Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District - 627 851 M/s. G. Karuppasamy Rough Stone Jelly & Gravel Quarry, Survey Nos. 35/4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H & 4I, Maruthamputhur Part-I Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District - 627 851 10.03.2021 @ 11.00 AM Chandirattiar Mahal, 7/153, Ambai Road, Kalathimadam, Koothapanjan Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District- 627 851. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627 010.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

[Postponed]

Click here to view Minutes

76 Thiru.G.Pasupathi,

M/s. Sudharshan Mining Corporation, SF.No.77, Kondappanickenpatti Village, Salem Taluk, Salem District.

Thiru.G.Pasupathi, M/s. Sudharshan Mining Corporation, SF.No.77, Kondappanickenpatti Village, Salem Taluk, Salem District. 26.02.2021 @ 11.00 AM M/s. Vinayaga Missions Annapoorani Thirumana Mahal, No 54, Yercaud Main Road, Kondappanickenpatti Village, Salem Taluk, Salem District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur Main Road, Salem - 636 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

77 Thiru.G.Rajkumar,

M/s. Universal Mining Corporation, SF.No.36(P), Kondappanickenpatti Village, Salem Taluk, Salem District.

Thiru.G.Rajkumar, M/s. Universal Mining Corporation, SF.No.36(P), Kondappanickenpatti Village, Salem Taluk, Salem District. 26.02.2021 @ 10.00 AM M/s. Vinayaga Missions Annapoorani Thirumana Mahal, No 54, Yercaud Main Road, Kondappanickenpatti Village, Salem Taluk, Salem District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur Main Road, Salem - 636 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

78

Formation of Flood Carrier Canal from Cauvery(Kattalai) to South Vellar river to divert the flood water for sustaining drinking water needs and recharging ground water in the drought prone areas of Karur, Trichy, and Pudukkottai Districts.

(Karur District)

Formation of Flood Carrier Canal from Cauvery(Kattalai) to South Vellar river to divert the flood water for sustaining drinking water needs and recharging ground water in the drought prone areas of Karur, Trichy, and Pudhukottai Districts.

(Karur District)

26.02.2021 @ 11.00 AM Meeting Hall (Second Floor), District Collectorate, Karur.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

79

Formation of Flood Carrier Canal from Cauvery(Kattalai) to South Vellar river to divert the flood water for sustaining drinking water needs and recharging ground water in the drought prone areas of Karur, Trichy, and Pudukkottai Districts.

(Pudukkottai District)

Formation of Flood Carrier Canal from Cauvery(Kattalai) to South Vellar river to divert the flood water for sustaining drinking water needs and recharging ground water in the drought prone areas of Karur, Trichy, and Pudhukottai Districts.

(Pudukkottai District)

26.02.2021 @ 11.00 AM GDP Hall, District Collectorate Campus, Pudhukottai.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkotai - 622 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

80

Formation of Flood Carrier Canal from Cauvery(Kattalai) to South Vellar river to divert the flood water for sustaining drinking water needs and recharging ground water in the drought prone areas of Karur, Trichy, and Pudukkottai Districts.

(Trichy District)

Formation of Flood Carrier Canal from Cauvery(Kattalai) to South Vellar river to divert the flood water for sustaining drinking water needs and recharging ground water in the drought prone areas of Karur, Trichy, and Pudhukottai Districts.

(Trichy District)

25.02.2021 @ 11.00 AM Meeting Hall(Ground Floor), Office of the District Collector, District Collectorate Campus, Trichy.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.25, Developed Plot, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Trichy - 620 015

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

81 M/s. Argunt Aggregate Private Limited, S. F.No. 374/5 (Part 14), Anaimaalur Village, Arcot Taluk, Ranipet District. Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.00.0 ha. 24.02.2021 @ 04.00 PM M/s. Sri Sakthi Thirumana Mandapam, Kavanoor Salai, Timiri, Ranipet District - 632512.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road , (Opposite to Auxilium College) Gandhi Nagar, Vellore -632 006.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

82 M/s. S.Arutselvi  located at S.F.No. 374/5 (Part 12), Anaimaalur Village, Arcot Taluk, Ranipet District Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 4.50.0 ha. 24.02.2021 @ 02.00 PM M/s. Sri Sakthi Thirumana Mandapam, Kavanoor Salai, Timiri, Ranipet District - 632512.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road , (Opposite to Auxilium College) Gandhi Nagar, Vellore -632 006.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

83 Proposed expansion of Tuticorin Air Port located at S.F. No. 4, 6, 7, 9-33, 35, 37, 38, 41, 57-65, 134 -147, 152-156 of Kumaragiri Village, S.F.No.2-6, 8-11 of Servaikaranmadam Village, S.F. No. 4-10 of Mudivaithanandal Village, S.F.No.1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 60, 61, 62 of Kattalankulam Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District Proposed expansion of Tuticorin Air Port located at S.F. No. 4, 6, 7, 9-33, 35, 37, 38, 41, 57-65, 134 -147, 152-156 of Kumaragiri Village, S.F.No.2-6, 8-11 of Servaikaranmadam Village, S.F. No. 4-10 of Mudivaithanandal Village, S.F.No.1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 60, 61, 62 of Kattalankulam Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District 23.02.2021 @ 11.00 AM Sathya Mahal , Thoothukudi - Tirunelveli Main Road, Pudukottai, Thoothukudi District

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

84 M/s. B. Thiraviam, S.F.No.132/1 and 132/3 (P), Panamoopanpatti Village, Usilampatti Taluk, Madurai District Existing Lime Stone Mines over an extent of 3.07.0 Ha of porambokku land. 23.02.2021 @ 11.00 AM M/s.Sakkarappanaickanur Panchayat Community Hall, S.Krishnapuram, Sakkarappanaickanur Village, Usilampatti Taluk, Madurai District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

85 M/s.A.Kumar Rough Stone and Gravel Quarry, Survey Nos.272/3, 272/4, 273/1, 273/2, 273/3, 277/1 & 1240 of Gullapuram Village, Periyakulam Taluk, Theni District. Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 7.41.5 Ha. 19.02.2021 @ 11.00 AM S.L.M Mahal, Vaigai Road, Gullapuram Village, Periyakulam Taluk, Theni District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, Door No.15-4, 12 A3, Theni- 625 531.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

86 M/s.The Ramco Cements Limited,
SF.Nos:of 22.81.5 Ha at SF.Nos: 116/1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 117/3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A & 9B, 118/1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B, 11 to 16, 17A, 17B, 18A, 18/B & 18/C, 119/1C, 1D, 1E, 1F, 2, 3A, 3B, 4A, 4B1, 4B2, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B & 6C (Part), 211/1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8A (Part), 8B & 9 and 212/1A, 1B, 1C, 2, 3 & 4 in Ottakovil Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District
Proposed Lime Kankar over on extent of 22.81.5 Ha Ha. 17.02.2021 @ 3.00 PM S.F.No.253/1B, 1C, 1D (Near Site), South of Food Corporation of India Godown, Sendurai - Ariyalur Main Road, Ottakovil Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 718

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

87 M/s.Srinivasa & Co., S.F.No. 886 & 887 (P) (Govt Poromboke Land) of Achettipalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District. Proposed to carry out the Rough Stone Quarry over an extent of 3.50.0 Ha. 17.02.2021 @ 11.00 AM Shree Mahalakshmi Kalyana Mandapam, Kushni Palayam, Edayanallur Main Road, Mathigiri, Hosur Taluk, Krishnagiri District.Pin: 635 110.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur- 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

88 M/s.The Ramco Cements Limited, SF.Nos:166/2B, 166/2C, 166/2D, 166/2I, 169/1C, 169/1D,
169/3, 169/4A, 169/5A, 169/5B, 169/6A, 169/6B, 169/7,
170/1A, 170/1B, 170/3A, 170/3B, 170/4, 170/5, 170/6,
170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 171/2, 171/3, 171/6B,
171/7, 171/8B, 171/9B, 171/9D, 186/3, 186/4, 186/5A, 186/5B,
187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 188/1, 188/2, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5,
188/6C, 188/7A, 188/7B, 188/8, 189A/1, 190A/2, 190A/4, 190A/5,
190A/6, 190A/8A & 190A/8B in Illupaiyur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.
Proposed Lime Kankar quarry lease over on extent of 18.03.0 Ha. 17.02.2021 @ 10.00 AM SF.No.187/6 (at site), Near Illupaiyur Railway gate, Illupaiyur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 718.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

89 M/s.J.Baskar Gravel Quarry, SF.Nos169/2C4 in Gunipalayam Village, Uthukottai Taluk, Thiruvallur District Proposed Gravel Quarrylease over an extent of 9.71.0 Ha. 12.02.2021 @ 11.00 AM M.K.Mahal, Ayyanar Nagar, Opp.E.B.Office, Tiruvallur Road, Uthukottai - 602 026 Thiruvallur District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Master Plan Complex, SF.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Thiruvallur - 602 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

90 M/s. Ichipatti Cluster, S.F. Nos. 203/2, 204/3, 208/1, 208/2, 208/3, 221/1B, 223/2E2, 206/1, 216/1B3, 219/1B, 216/2B2, 215/4, 215/3A and 203/4 (P), Ichipatti Village, Palladam Taluk, Tiruppur District. Proposed 08 nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 11.29.92 Ha. 17.02.2021 @ 01.15 PM to 1.45 PM Sri Venkateshwara Mahal, Trichy Main Road, Karanampet, Palladam Taluk, Tiruppur District - 641 662.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tirruppur(South), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam - 641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

91 M/s. Kodangipalayam Cluster - C, S.F. Nos. 314/1A(P), 1(B), 324/2B, 324/2C, 311/2(P), 304/1, 308/3, 315/2A3B1, 320/2B2 and 324/2A, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District. Proposed 05 nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 9.18.89 Ha. 17.02.2021 @ 12.45 PM to 01.15 PM Sri Venkateshwara Mahal, Trichy Main Road, Karanampet, Palladam Taluk, Tiruppur District - 641 662.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tirruppur(South), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam - 641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

91 M/s. Kodangipalayam Cluster - B, S.F. Nos. 10/2A, 25/1A, 25/1B, 25/1D, 38/2(P), 38/4(P), 27/1, 10/8, 35/1, 55/2A(P), 55/2B, 56/1A(P), 56/1B, 56/2A(P) and 56/2B(P), Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District. Proposed 06 nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 13.23.26 Ha 17.02.2021 @ 12.00 PM to 12.45 PM Sri Venkateshwara Mahal, Trichy Main Road, Karanampet, Palladam Taluk, Tiruppur District - 641 662.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tirruppur(South), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam - 641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

92 M/s. Kodangipalayam Cluster - A, S.F. Nos. 117/1(P), 117/2(P), 154/2C, 158/2K, 122/1A, 158/2I, 124/1, 124/2, 158/2A, 102/1, 114/2C, 2D, 2E1, 2E2, 2F and 2G1, 166/2D(P), 117/3(P), 4(P), 9A, 10A, 10B(P), 11A, 11B(P), 12(P), 89/2A and 89/3, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District. Proposed 11 nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 19.08.50 Ha 17.02.2021 @ 11.15 AM to 12.00 PM Sri Venkateshwara Mahal, Trichy Main Road, Karanampet, Palladam Taluk, Tiruppur District - 641 662.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tirruppur(South), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam - 641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

93 M/s.R.Monishkumar Rough Stone Quarry, SF.No.16/5A, 16/5B, 19/1B3, 19/4A1, 19/4B1, 19/4C1, 19/4D1,
19/5A, 19/5B1, 21/1C, 21/1D, 21/1E, 21/1F & 22/2B Ezhacheri Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 12.00 PM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

94 M/s.R.Elumalai Rough Stone Quarry, SF.No.62/1A, 62/1B, 62/2C, 62/2D, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/9, 62/10 & 62/11 Ezhacheri Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 12.00 PM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

95 M/s.P.Sankar Rough Stone Quarry, SF.No.21/2F, 21/2G, 21/2H, 21/2I, 21/2J & 21/2K Ezhacheri Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 12.00 PM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

96 M/s. R.Nethaji Rough Stone Quarry, SF.No.176/1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G & 176/4B Kundiyathandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

97 M/s.K.Chandrasekaran Rough Stone Quarry, SF.No.163/10A, 10B, 11 Kundiyathandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

98 M/s.Bhuvaneswari Blue Metals Rough Stone Quarry, SF.No.181/1I1, 1I2, 1J1, 1J2, 1L1, 1L2, 1M1, 1M2,
1N1, 1N2, 1O1, 1O2, 1O3, 1O4, 1P, 1Q1, 1Q2 & 1Q3
Kundiyathandalam Village, Vembakkam Taluk,
Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

99 M/s.A.William Rough Stone Quarry, SF.No.159, 160, & 164/2 part Kundiyathandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

100 M/s. N.R.M Sons Blue Metals Rough Stone Quarry, SF.No.171/9, 171/12 Kilzhanickenpalayam Village and 103/4, 103/5, 103/6 & 103/10, Girijapuram Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 10.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

101 M/s. D.Jayaprakash Rough Stone Quarry, SF.No.83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 85/6, 85/7, 91/1 & 91/2A, Girijapuram Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 10.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

102 M/s. N.Raghu Rough Stone Quarry, SF.No.164/3B, 365/1 & 165/2 Menallur Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District. Rough Stone Quarries in a Cluster. 05.02.2021 @ 10.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran Mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT), Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631 701.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

103 M/s.Encee Aromatices Private Limited, S.F.No.545, 546, Sikkadasampalayam village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Expansion of production of Ambrettolide - from 2 TPM to 5 TPM, Iso Butyl Quinoline - from 1.5 TPM to 3 TPM, Enamber - from 0.75 TPM to 3 TPM, existing production of Vetiverol - 0.2 TPM, Vetiveryl Acetate - 0.2 TPM, Enafran 0.125 TPM and additional production of Ethyl Safranate - 0.4 TPM, Essential Oil -0.016 TPM, Nootkatone - 0.066 TPM, Trans - Trans -2 - 4 - Decadienal - 0.166 TPM, Trans - 2 - Dodecenal -0.166 TPM, Water Melon Ketone - 2.5 TPM, Concretes -0.167 TPM, Absolutes - 0.083 TPM, Jasmonyl -1.0 TPM. 03.02.2021 @ 11.00 AM National Matric Higher Secondary School, Sirumugai Road, Sikkadasampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District-641 301.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

104 M/s. Samayapuram Vel Industies Private Limited, SF.No.14/3A(P), 14/3B(P), 15/1A(P), 15/1B(P), 18/3A, 18/3B & 18/3C, Vayalapadi Village, Kunnam Taluk, Perambalur District. Existing of Vayalapadi Limestone Mine over an extent of 3.57.0 Hect. 02.02.2021 @ 02.30 PM VGM Gnanam Mahal, Thittakuddi Road, Vayalapadi Village, Kunnam Taluk, Perambalur District - 621 716.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.4/326, Trichy Main Road, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

105 M/s. Sathammai Chemical Private Limited, SF.No.17/1A, 18/2A(P), 18/2B, 18/2C, 19/1A (P), 19/1C (P) & 20/1, Vayalapadi Village, Kunnam Taluk, Perambalur District. Existing of Vayalapadi Limestone Mine over an extent of 4.75.0 Hect. 02.02.2021 @ 10.30 AM VGM Gnanam Mahal, Thittakuddi Road, Vayalapadi Village, Kunnam Taluk, Perambalur District - 621 716.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.4/326, Trichy Main Road, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

106 M/s. Kuthavakkam Properties Private Limted, S.F.No.370/3(P), 370/4(P), 370/5(P), 370/6(P), 370/(P), 370/8(P), 371/1, 371/2(P), 372/1(P), 372/2(P), 373/3(P), 372/4(P), & 372/8(P), of Athimugam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District. Proposed to carry out the Rough Stone Quarry over an extent of 4.92.5 Ha. 29.01.2021 @ 11.00 AM PVT & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt High School Maruthi nagar, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District. Pin:635 105

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

107

Proposed Construction of Fishing Harbour by Fisheries Department, Government of Tamilnadu in Kazhuveli Waters in an extent of 3.42 Hectares at SF.No.49/2 of Alamparaikuppam Village, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District for handling annual fish catch of 12000 Tonnes.

Proposed Construction of Fishing Harbour by Fisheries Department, Government of Tamilnadu in Kazhuveli Waters in an extent of 3.42 Hectares at SF.No.49/2 of Alamparaikuppam Village, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District for handling annual fish catch of 12000 Tonnes. 29.01.2021 @ 10.30 AM Sri Sairam Mahal, Door.No.19/6, Thenpakkam, ECR, Kolathur P.O, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District - 603 304 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Maraimalai Nagar, Chengalpattu District - 603 209

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

108

M/s.A.Aridaas, SF.No.102/1A, 102/1B2, & 102/1BH3 of Eraiyur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry owned by Mr.A.Aridaas in an extent of 1.77.0 Ha. 21.01.2021 @ 12.30 PM M/s.P.Ramasamy Seethalakshmi Palace Thirumana Maligai, Mailam - Vanur Road, Mailam Post, Tindivanam Taluk, Villupuram District 604 304. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

109

M/s.V.Ramesh, SF.No.16/11, 16/12, 17/1, 18/3B of ThollamurVillage, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry owned by Mr.V.Ramesh in an extent of 3.53.0 Ha. 21.01.2021 @ 10.30 AM M/s.P.Ramasamy Seethalakshmi Palace Thirumana Maligai, Mailam - Vanur Road, Mailam Post, Tindivanam Taluk, Villupuram District 604 304. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

110

M/s.I.Justin Prabu, SF.No.43/4A, 4B, 4C, 5, 6 & 44/6 of KarasanurVillage, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry owned by Mr.I.Justin Prabu in an extent of 3.67.0 Ha. 21.01.2021 @ 10.30 AM M/s.P.Ramasamy Seethalakshmi Palace Thirumana Maligai, Mailam - Vanur Road, Mailam Post, Tindivanam Taluk, Villupuram District 604 304. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

111

M/s.Sree Thiruchendur Murugan Bilue Metals, SF.No.20/1, 2A, 2B, 20/3, 21/4, 6, 99/2, 99/3B & 99/6 of Thollamur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry owned by M/s.Sree Thiruchendur Murugan Bilue Metal in an extent of 4.57.50 Ha. 21.01.2021 @ 11.30 AM M/s.P.Ramasamy Seethalakshmi Palace Thirumana Maligai, Mailam - Vanur Road, Mailam Post, Tindivanam Taluk, Villupuram District 604 304. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

112

M/s.Marine Infrastructure Developer Private Limited, Kattupalli port, Ponneri Taluk, Tiruvallur District.

Proposed Revised Master Plan Development of Kattupalli Port. 22.01.2021 @ 11.00 AM Bhagavaan Mahaveer Auditorium, Shree Chandraprabhu Jain College, Minjur - Kattur road, Minjur, Thiruvallur District 601 203 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.88, SiIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Tiruvallur District- 601 201.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

[Postponed]

Click here to view Minutes

113

M/s.R.Narayanappa Rough Stone quarry at SF.No.754 & 760 (Part I), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 1.80.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

114

M/s.K.Govindhappa Rough Stone quarry at SF.No.754 & 760 (Part II), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.10.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

115

M/s.G.Ashoka Rough Stone quarry at SF.No.754 & 760 (Part III), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 3.66.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

116

M/s.P.Mallikarjuma Rough Stone quarry at SF.No.754 & 760 (Part IV), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 3.50.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

117

M/s.V.Karunanithi Rough Stone quarry at SF.No.754 & 760 (Part V), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 4.30.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

118

M/s.Royal Blue metals Rough Stone quarry at SF.No.1151, 1155. 1212 to 1219, 1222, 1225 & 1226/A(Part I), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.70.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

119

M/s.Royal Blue metals Rough Stone quarry at SF.No.1151, 1155. 1212 to 1219, 1222, 1225 & 1226/A(Part II), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.87.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

120

M/s.K.Murugesh Rough Stone quarry at SF.No.1151, 1155. 1212 to 1219, 1222, 1225 & 1226/A(Part III), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.82.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

121

M/s.S.R.Sambangi Rough Stone quarry at SF.No.1151, 1155. 1212 to 1219, 1222, 1225 & 1226/A(Part IV), Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.23.0 Ha 22.01.2021 @ 11.00 AM KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44, Opposite Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

122

M/s.TamilNadu Minerals Limited (TAMIN), Black Granite Quarry,
S.F.No.1 of Sudanur  Village, Palacode Taluk,
Dharmapuri District.

Black Granite Quarry (Mining). 22.01.2021 @ 11.00 AM Panchayat Union Middle School, Sudanur Village, Palacode Taluk, Dharmapuri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.8 First Floor, 5th Cross Street, Appavu Nagar, Dharmapuri - 636 701.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

123

M/s.TamilNadu Minerals Limited (TAMIN), Black Granite Quarry S.F.No.324/1  Samanur Village, Palacode Taluk, Dharmapuri District.

Black Granite Quarry (Mining). 22.01.2021 @ 12.00 PM Panchayat Union Middle School, Sudanur Village, Palacode Taluk, Dharmapuri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.8 First Floor, 5th Cross Street, Appavu Nagar, Dharmapuri - 636 701.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

124 Proposed Construction of Fishing Harbour by Fisheries Department, Government of Tamilnadi in Kazhuveli Waters in an extent of 6.69.50 Hectares at S.F.No.23/1 & 23/2 of Azhagankuppam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District for Fish Catching of 12000 Tonnes/Annum. Proposed Construction of Fishing Harbour by Fisheries Department, Government of Tamilnadi in Kazhuveli Waters in an extent of 6.69.50 Hectares at S.F.No.23/1 & 23/2 of Azhagankuppam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District for Fish Catching of 12000 Tonnes/Annum. 12.01.2021 @ 10.30 AM MGR Thirumana Mandapam, No.131, Pondy Road, Marakkanam Post, Marakkanam Taluk, Villupuram District - 604 303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate, Master plan Complex, Villupuram-605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

125 Proposed Rough Stone and Gravel Quarry owned by Mr.N. Gopinath in an extent of 3.35.0 Ha at S.F.No.33/5, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, & 37/7 of Nalmukkal Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District. Proposed Rough Stone nad Gravel Quarry owned by Mr.N. Gopinath in an extent of 3.35.0 Ha at S.F.No.33/5, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, & 37/7 of Nalmukkal Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District. 12.01.2021 @ 11.30 AM MGR Thirumana Mandapam, No.131, Pondy Road, Marakkanam Post, Marakkanam Taluk, Villupuram District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate, Master plan Complex, Villupuram-605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

126 Proposed River Sand quarry over an extent of 12.00.0 Ha out of 109.44.0 Ha in SF.No. 495/1(part), Agaraelathur village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District by The Executive Engineer PWD/WRD, Mining & Monitoring Division, Thanjavur. Proposed River Sand quarry over an extent of 12.00.0 Ha out of 109.44.0 Ha in SF.No. 495/1(part), Agaraelathur village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District by The Executive Engineer PWD/WRD, Mining & Monitoring Division, Thanjavur. 07.01.2021 @ 10.30 AM White palace Thirumana Mahal, Opposite to SBI Branch, Sirkali-609 110, Sirkali Taluk, Nagapattinam District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate, Master plan Complex, Nagapattinam-611 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

127 Proposed River Sand quarry over an extent of 20.00.0 Ha in SF.No. 321/1(part), Vadarangam village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District by The Executive Engineer PWD/WRD, Mining & Monitoring Division, Thanjavur. Proposed River Sand quarry over an extent of 20.00.0 Ha in SF.No. 321/1(part), Vadarangam village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District by The Executive Engineer PWD/WRD, Mining & Monitoring Division, Thanjavur. 07.01.2021 @ 10.30 AM White palace Thirumana Mahal, Opposite to SBI Branch, Sirkali-609 110, Sirkali Taluk, Nagapattinam District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate, Master plan Complex, Nagapattinam-611 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

128 Proposed River Sand quarry over an extent of 20.00.0 Ha in SF.No. 782/1(part), Mathirivellur village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District by The Executive Engineer PWD/WRD, Mining & Monitoring Division, Thanjavur. Proposed River Sand quarry over an extent of 20.00.0 Ha in SF.No. 782/1(part), Mathirivellur village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District by The Executive Engineer PWD/WRD, Mining & Monitoring Division, Thanjavur. 07.01.2021 @ 10.30 AM White palace Thirumana Mahal, Opposite to SBI Branch, Sirkali-609 110, Sirkali Taluk, Nagapattinam District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate, Master plan Complex, Nagapattinam-611 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

129 M/s. Stonemark Engineering Pvt. Ltd., S.F.No. 50/1, 50/2 & 50/3 of Adavanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District. Proposed to carry out the Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.40.5 Ha in S.F. Nos. 50/1, 50/2 & 50/3. 07.01.2021 @ 10.30 AM M/s. PMR MAHAL Bagalur-Berigai Main Road, Mugalapalli Village, Mugalapalli Gate Bus Stop, Hosur Taluk, Krishnagiri District.Pin: 635 105.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, HOSUR-635 126.Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

130 M/s. Shri Sai Sabari Enterprises, Multi-Colour Granite Quarry, SF.No864/2(P), 3(P), 4(P), 5, 6(P), 9(P), 10(P), 12, 13, Alambadi Village, Guziliamparai Taluk, Dindigul District. Fresh quarrying proposal overan extent of 2.79.73 Ha of patta lands. 07.01.2021 @ 11.00 AM M/s.V.A.Mahal, Esanatham Road, R.Vellodu Village, Guziliamparai Taluk, Dindigul District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul - 624 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

131

(I) M/s.Black Granite Quarry of Thiru.O.Ulaganathan, SF.No.1023/3, Bargur B Village, Anthiyur Taluk, Erode District.

(II) M/s. GTP Granites Ltd, SF.Nos.1015/1A, 1015/1B, 1015/1C, 1015/2A, 1015/2B, 1015/2C, 1015/3A & 1015/3B, Bargur Village, Anthiyur Taluk, Erode District.

Extent of area 1.86.0 ha

 

Extent of area 3.24.50 ha

 

19.12.2020 @ 10.30 AM Government High School, Thamaraikarai, Anthiyur Taluk, Erode District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No. J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District- 638 052.

Click here to view Executive Summary

[English & Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

132 M/s. C. Sugu Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No. 192 (P), Kasthurirengapuram Part II Village, Thisayanvilai Taluk, Tirunelveli District - 627 112. M/s. C. Sugu Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No. 192 (P), Kasthurirengapuram Part II Village, Thisayanvilai Taluk, Tirunelveli District - 627 112. 15.12.2020 @ 12.00 PM Maniammai Mahal, Attrankarai Pallivasal Road, Radhapuram, Tirunelveli District - 627 111

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627 010

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

133 M/s. S.Rajendran Rough Stone Jelly & Gravel Quarry, SF.No.191/1 (P), Kasthurirengapuram part II Village, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District -627 112 Fresh mining proposal in over an extent of 23.29.0 Ha. 15.12.2020 @ 10.00 AM Maniammai Mahal, attrankarai Pallivasal road, Radhapuram, Tirunelveli District - 627 111

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627 010

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

134 M/s. The Ramco Cement Ltd, Limekankar and Clay(others) Quarry, SF.No.109/1, 2A, 2B, 3A, 3B & 4, 110/1A, 1B, 2A, 2B, & 3, 111/1, 2A, 2B, 3, 4, 5A & 5B, 113/1, 2, 4, 5 & 6, 114/2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8, 115/2 & 119/1A, 1B & 1C, Maravarperungudi Village, Aruppukottai Taluk, virudhunagar District. Fresh mining proposal in over an extent of 23.29.0 Ha. 15.12.2020 @ 11.00 AM M/s. Sathya Mahal, 1/117A, Aruppukottai - Sayalgudi main road, M.Reddiapatti - 626 118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Master plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar-626002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

135 M/s. Sri Andal Paper Mills Pvt Ltd - Power Plant(14.5MW) SF.No.533/1, 534/4, 541/1, Puthupeerkadavu Village, Sathyamangalam Taluk, Erode District. M/s. Sri Andal Paper Mills Pvt Ltd - Power Plant(14.5MW) SF.No.533/1, 534/4, 541/1, Puthupeerkadavu Village, Sathyamangalam Taluk, Erode District. 15.12.2020 @ 10.30 AM M/s. Sri Bannari Amman Thirumana Mandapam, Dhoddampalayam-Mudukandurai Road, Dhoddampalayam, Sathyamangalam Taluk, Erode District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No. J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District- 638 052.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

136 M/s. Wienerberger India Private Limited at S.F.No. 24/3B, 24/3H, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2A, 27/2B, 27/2D, 27/2E, 27/2F, 27/2G 27/2H, 28/1A, 28/1B, 28/1C, 28/1D, 28/2A, 28/2B, 28/2C, 28/3A, 28/3C, 29/1A, 29/1B, 29/1C, 29/1D, 29/2A6, 29/2A7A, 29/2A7B, 29/2A7C, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2A, 30/2B, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11 in Periyakoil Village and 122/1, 122/2B, 122/2C, 122/2D1, 122/2D2, 123/1A, 123/1B, 123/1C, 123/1D, 123/2, 123/3A, 123/3B, 123/3C, 123/3D, 123/3E, 123/4A, 123/4B, 123/4C, 123/5, 123/6, 123/7, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 127/3, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13 in Jaderi Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District. Fire Clay Mines 11.12.2020 @ 11.30 AM M/s. Santhosh Mahal, Pari Nagar, Arcot Main Road, Opposite to AIMS CBSE School, Next to Govt. Polytechnic, Cheyyar, Tiruvannamalai-604 407 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

137 M/s. Tamilnadu Cements Corporation Ltd, Kaallankuruchi, Ammenabath and Kurumbanchavadi village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. Existing lime stone mining lease area over an extent of 66.11.0 Hect. 11.12.2020 @ 10.30 AM Community Hall within the premises of M/s. Tamilnadu Cements Corporation Ltd, Kairulabad Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 729. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.4/326, Trichy Main Road, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

138 M/s. Tamilnadu Cements Corporation Ltd, Kaallankuruchi Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. Expansion of Kallankuruchi Limestone Mines from 0.28 Million TPA to 1.34 Million TPA vide G.O Ms.No.456 dated:16.05.1985 10.12.2020 @ 10.30 AM Community Hall within the premises of M/s. Tamilnadu Cements Corporation Ltd, Kairulabad Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 729. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.4/326, Trichy Main Road, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

139 M/s. ARS Steels & Alloy International Pvt Ltd, Plot No.B-1/S, 39-52, B1/S Part, SIPCOT Industrial Complex, Pappankuppam Village, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District. Proposed Expansion of Steel melting plant. 27.11.2020 @ 11.00 AM L.V. Thirumana Mahal, By pass road, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No 88(a), SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Tiruvallur District-601201.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

140 M/s. Murali Enterprises, Pandapuli Existing Limestone Mine, SF.No.24/1C(P), 24/2(P), 30/2 to 30/8 & 34/15 Pandapuli Village, Sankarankoil Taluk, Tenkasi District-627 753. M/s. Murali Enterprises, Pandapuli Existing Limestone Mine, SF.No.24/1C(P), 24/2(P), 30/2 to 30/8 & 34/15 Pandapuli Village, Sankarankoil Taluk, Tenkasi District-627 753. 26.11.2020 @ 12.00 PM Mahatma Gandhi College of Education, Rajapalayam main road, V.R.Naidu Nagar, Soleiseri, Sankarankoil Taluk, Tenkasi District-627 753. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627 010.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

141 M/s. Murali Enterprises, Pandapuli Existing Limestone Mine, SF.No.24/1F, 29/2B, 2F, 34/1 to 34/13, Pandapuli Village, Sankarankoil Taluk, Tenkasi District-627 753. M/s. Murali Enterprises, Pandapuli Existing Limestone Mine, SF.No.24/1F, 29/2B, 2F, 34/1 to 34/13, Pandapuli Village, Sankarankoil Taluk, Tenkasi District-627 753. 26.11.2020 @ 10.30 AM Mahatma Gandhi College of Education, Rajapalayam main road, V.R.Naidu Nagar, Soleiseri, Sankarankoil Taluk, Tenkasi District-627 753. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627 010.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

142 M/s. Ezhil Blue Metals Private Limited, at S.F.No.212/7, 240/1A, 240/1B, 240/2, 207/3C, 241/1, 243/1, 243/2 and 243/3, (Over on Extent of 8.390 Ha in patta lands), Meenakshipuram Village, Ettayapuram Taluk, Thoothukudi District. Proposed Rough Stone and Gravel Quarry . 24.11.2020 @ 11.00 AM Avudaiammal Thirumana Mahal, Ettayapuram, Ettayapuram Taluk, Thoothukudi District - 628902. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Master Paln Complex, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

143 M/s. Environ Biowaste Systems India Private Limited, S.No., 553/1B, 2A & 2B of Meyyur Village, Uthukottai Taluk, Tiruvallur District. Proposed Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (8.1 Ton/day). 20.11.2020 @ 11.30 AM Project Site of M/s. Environ Biowaste Systems India Private Limited, SF. No. 553/1B, 2A & 2B of Meyyur Village, Uthukottai Taluk, Tiruvallur District.Latitude:13015'28.075"N Longitude:79056'4.585"E (Approximately One Km from the Vengal-Seethanjeri main road at Gerugambakkam Village towards southern direction). The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Master Paln Complex, SF.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Tiruvallur-602 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

144 M/s.M.Saranraj, SF.No.236/5, 236/7, 297/1A, 297/2A, 297/2B, 297/2C, 297/2D, 297/3, 298/2A1, 298/2A2, 298/2A3, 298/2B1, 298/2B2 and 298/2B3 at Keelaramanathi Village, Kamuthi Taluk, Ramanathapuram District. The project proposal is ordinary stone and gravel quarry over an extent of 5.61.0 Hectare with 731388 cu.m of ordinary stone and 50309 cu.m of gravel. 17.11.2020 @ 11.30 AM Natarajan velammal Thirumana Mandapam, LF Road, Kamuthi, Ramanathapuram District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 1/1984, Jothi Nagar, Sakkarakottai Village, Ramanathapuram-623504.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

145 M/s.D.Mohanraj Rough Stone and Gravel Quarry, , Survey No.760/1, 760/2, 762/1, 762/2A and 763 in Padmanabamangalam Village, Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District. Fresh Quarrying proposal in over an extent of 12.65.5 Ha of patta lands. 17.11.2020 @ 11.00 AM Sathya Mahal, Thoothukudi-Tirunelveli main road, Pudukottai village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District-628103. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

146 M/s.The India Cements Ltd, SF.Nos.120/1, 120/2, 126/1, 126/2A, 126/2B,
126/2C, 126/2D, 126/2E, 126/3, 137/7, 138, 139, 151, 152/2, 152/3, 152/4,
& 152/5, Mallegoundanpalayam village, Palladam Taluk, Tiruppur District.
Proposed Lime Kankar quarry over an extent of 19.84.5 Ha. 11.11.2020 @ 11.00 AM The Collectorate, Perunthitta Valagam, Palladam road, Tiruppur District-641 604. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(South), 12A, Pollachi By pass road, Palladam-641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

147 M/s. Kodakkal Black Granite Quarry – By TAMIN Madhepalli Division,
S.F.No. 1193/1 (Part-15) Kodakkal Village, Sholinghur  Taluk, Ranipet District.
Proposed Black Granite Quarry in 6.00.0 Hectare 10.11.2020 @ 11.00 AM M.Arumuga Reddiyar Salammal Thirumana Mandapam, Walajah Road Kodaikkal Mottur, Sholinghur Taluk, Ranipet District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control BoardAuxilium College road, Gandhi Nagar, Vellore-632 006

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

148 M/s.P. Karuppasamy Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No.225/1, 269/1, 269/2, 270/1 & 270/2 Chinnakamanpatti Village, Sattur Taluk, Virudhunagar District. Fresh Quarrying proposal in over an extent of 2.15.5 Ha of patta lands. 10.11.2020 @ 11.00 AM M/s.S.M Thirumana Mahal, No.4/214B, Madurai By Pass Road, Near Sivakasi pirivu, Sattur-626203 Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar-626002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

149 M/s. Nalani Annamalayan Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No.227/1, 227/2A, 227/3A & 228, Chinnakamanpatti Village, Sattur Taluk, Virudhunagar District. Fresh Quarrying proposal in over an extent of 4.31.5 Ha of patta Lands. 10.11.2020 @ 11.30 AM M/s.S.M Thirumana Mahal, No.4/214B, Madurai By Pass Road, Near Sivakasi pirivu, Sattur-626203 Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar-626002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

150 M/s.S.J.Natural Minerals Multi-Colour Granite Quarry, SF.No.113/1A, 113/2A.113/2B, 113/3A, 113/3B, 113/4B, 113/5B, 121/1A, and 121/2A, Karisalpatti Village, Sattur Taluk, Virudhunagar District. Fresh Quarrying proposal in over an extent of 7.56.5 Ha of patta Lands. 04.11.2020 @ 11.00 AM Arulmigu Vanni Vinayagar Temple Madam, Chinnaodaipatti, Arulmigu Vanni Vinayagar Nagar, Sattur, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer, Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar-626002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

151

Department of Fisheries, Government of Tamilnadu, Proposed Construction of training walls for permanent stability of bar mouth at pulicat village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District.

Department of Fisheries, Government of Tamilnadu, Proposed Construction of training walls for permanent staability of bar mouth at pulicat village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District. 29.10.2020 @ 11.00 AM Fish Market Hall, Pazhaverkadu village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District. The District Environmental Engineer, Tamilnadu Pollution Control Board, No.88, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Tiruvallur District -601 201

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]