• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
  • English

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

இசைவாணை வழங்குதல், இசைவாணை புதுப்பிக்கும் ஆணை, அனுமதி வழங்குதல், பதிவு ஆகியவற்றிற்கான அதிகாரங்கள்

(வாரிய நிகழ்வாணை எண். 63 நாள் 28.11.2017)

Sl. No.Particulars17 - CategoryRed - LargeRed - MediumRed - SmallOrange - LargeOrange - MediumGreen - Large Orange small & All Green
1 Consent to Establish & Expansion TSC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
1 A Consent to Establish - Extension CCC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
2 Consent to Operate & Expansion TSC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
3 EIA & CRZ attracted Projects CTE & Expansion TSC TSC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
3 A EIA & CRZ attracted Projects CTE- Extension CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
4 EIA & CRZ attracted Projects CTO & Expansion TSC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
5 CRZ alone attracting Projects CTE & Expansion TSC TSC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
5 A CRZ alone attracting Projects CTE- Extension. CCC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
6 CRZ alone attracting Projects CTO & Expansion TSC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
7 Consent Renewal Chairman MS MS DEE DEE DEE DEE DEE
8 Fresh consent for Name change, Changes in stack for DG set, Merger of adjacent units without any changes in existing consent etc MS MS MS ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
9 For any expansion projects of highly polluting industries those are attracting the G.Os 213 & 127, the Issue of Consent will be considered by placing it in TSC in the case of RL, CCC in the case of RM, and ZLCCC in the case of RS followed by recommending the project in Board meeting for obtaining G.Os relaxation from Government. After getting the G.O relaxation, CTE will be issued by Chairman in the case of RL, MS in the case of RM and DEE in the case of RS.

Power delegation for the issue of authorization, pass book and registration

(Source: B.P. Ms. No. 63 dated 28.11.2017 & B.P.No. 14 dated 18.02.2020)

Sl. No.ParticularsFunction17 Category (Large & Medium scale only)Red LargeRed MediumRed SmallOrange Large & MediumOrange Small & All Green
1 First Time & subsequent H&OW / BMW/ SW/E-Waste/C&D Waste Authorization & amendments. Inspection Authority JCEE(M) DEE DEE Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer
Approving Authority M.S M.S M.S JCEE (M) JCEE (M) DEE
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE JCEE (M) JCEE (M) DEE
2 Authorization & Pass Book for actual users [Under Rule 9 & Rule 13(2) - Part D Schedule 3 of H& OW Rules 2016] Inspection Authority JCEE(M) DEE DEE Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer
Approving Authority M.S M.S MS MS MS MS
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE
3 Authorization & Pass Book for list of commonly recyclable Hazardous Waste as per Schedule IV of H&OW Rules Inspection Authority JCEE(M) DEE DEE Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer
Approving Authority M.S M.S MS MS MS MS
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE
4 H&OW Rules One time Authorization of Traders for Import-All category Inspection Authority DEE DEE DEE DEE DEE DEE
Approving Authority MS MS MS MS MS MS
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE
5 Plastic Registration-All Category Inspection Authority Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer Jurisdiction Engineer
Approving Authority DEE DEE DEE DEE DEE DEE
Issuing Authority DEE DEE DEE DEE DEE DEE

Note:

1). Inspection Authority means-the officer whose I.R. shall be considered for issue of Authorization, Registration etc.,

2). Approving Authority means-authority who takes decision on issue of Authorization, Registration

3). Issuing Authority means-authority issuing Authorization, Registration after getting necessary approval from Approving Authority


TSC Technical Sub Committee
CCC Consent Clearance Committee
ZLCCC Zonal Level Consent Clearance Committee
DLCCC District Level Consent Clearance Committee
MS Member Secretary
JCEE (M) Joint Chief Environmental Engineer (Monitoring)
DEE District Environmental Engineer