• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
  • English

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

கொள்கை விளக்க குறிப்பு

வ.எண் விவரங்கள் பதிவிறக்கங்கள்
1 கொள்கை விளக்க குறிப்பு-2020-2021 ஆங்கிலம் / தமிழ்
2 கொள்கை விளக்க குறிப்பு-2020-2021 ஆங்கிலம் / தமிழ்
3 கொள்கை விளக்க குறிப்பு-2019-2020 ஆங்கிலம் / தமிழ்
4 கொள்கை விளக்க குறிப்பு-2018-2019 ஆங்கிலம் / தமிழ்