• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
logo

Tamil Nadu Pollution Control Board
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

Links

Useful Links

No Website Description
1 http://www.tn.gov.in/ Tamil Nadu Government
2 http://www.cpcb.nic.in/ Central Pollution Control Boardt
3 http://www.forests.tn.nic.in/ Tamil Nadu Forest Department
4 http://envfor.nic.in/ Ministry of Environment and Forest
5 http://www.greentribunal.gov.in National Green Tribunal
6 http://www.pcbolgprs.in TNPCB - Online Grievance Petition Redressal System (OLGPRS)
7 http://tnocmms.nic.in/OCMMS/ TNPCB - Online Consent Management & Monitoring System (OCMMS)