• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
logo

Tamil Nadu Pollution Control Board
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

Municipal Solid Waste Managment

Managment of Municipal Solid Waste

With increasing urbanisation and rising level of municipal solid waste generation, there is an urgent need to evolve scientific approaches for the management of municipal solid waste, as the enforcing authority for Metropolitan cities are the Commissioner of Municipal Administration and implementing authorities are Municipal Commissioners. Similarly at the District level, the enforcing authorities are the District Collectors and implementing authorities are Municipal Commissioners. Pollution Control Boards have powers to issue authorisation to municipal authorities, for collection, segregation, transportation, treatment and disposal of municipal solid waste, to monitor the compliance of the standards regarding ground water, ambient air, leachate quality and the compost quality including incineration standards for waste processing and disposal facilities The Board is advocating the concept of segregation of wastes at source, reduction, recycle and reuse of wastes to avoid any environmental issues during handling. TNPCB has imposed conditions to big shopping malls, fish markets, restaurants, residential township who obtained consent, to provide decentralized facility to produce compost from food waste.

Training programmes on source segregation, Energy from the mixed solid waste were conducted at various occasions all over Tamil Nadu. Awareness Programme on Landfill fire Management has been conducted through IIT, Madras.