• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
logo

Tamil Nadu Pollution Control Board
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

Public Interest G.O.'s

Public Interest G.O.'s

1

G.O (Ms).No:23

01/03/2018

Environment - Environment Control - District Co-ordination Committee to ensure Co-ordinated and continued action to arrest discharge to water bodies/land and to take stringent action against defaulting units - Constituted - Orders - Issued.

2

G.O (D)No:315 & G.O.(D)No.12 Gazette Notification

28/12/2017 & 11/01/2018

Reconstitution of the Tamil Nadu Pollution Control Board

3

G.O Ms.No:66

07/05/2013

Environment Control - Adjudication of disputes relating to Environment Pollution - Appointment of two Experts / Scientists to the Appellate Authority of TNPCB for adjudication of disputes relating to Environment and pollution control - Order - Issued.

4

G.O Ms.No:141

29/09/2010

TNPCB Revised Service Regulations.

5

G.O Ms.No:272

10/07/1990

Environment Control - Constituted of District Environmental Committees to focus environmental protection at District level

6

G.O Ms.No:213

30/03/1989

ENVIRONMENT CONTROL – Control of Pollution of Water Sources – Location of industries within 1 K.M. from the embankments of rivers, streams, dams etc. – Imposition of restrictions

7

G.O Ms.No:127

08/05/1998

Environment Control - Ban on setting up of highly polluting industries with in 5 km from rivers

8

G.O Ms.No:223

02/09/1998

Environment Control - Ban on setting up of highly polluting industries with in 5 km from rivers