• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
logo

Tamil Nadu Pollution Control Board
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

Flying Squad Offices

Flying Squad Offices

S No: Photo Name & Designation Phone No & Email Address
1 R. Mathivanan
Environmental Engineer (Monitoring)
Phone: 0421-2241131
Email: flyingsquadtpr@gmail.com
Flying Squad Tiruppur,
Tamilnadu Pollution Control Board, 16, Rayapuram East Street, Tiruppur- 641601
2 M. Malayandi
Environmental Engineer (Monitoring)
Phone: 0424- 2268266
Email: eefserd@gmail.com
Flying Squad Erode,
Tamilnadu Pollution Control Board, New Door No: 12, Agilmedu 4th Street, Sait Colony, Erode- 638001.