• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
logo

Tamil Nadu Pollution Control Board
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

CRZ CLEARANCE

CRZ CLEARANCE

S.No CRZ Clearance Details
1 CRZ Clearance for conversation of overhead electrical transmission lines into underground cabling in Cuddalore town, Cuddalore District Tamil Nadu. Click Here
2 Integrated Cooum River Eco-Restoration from cooum river mouth to chetpet Railway Bridge in chennai(Tamil Nadu)by M/s Chennai Rivers Restoration Trust. Click Here
3 Alignment of conveying main to Buckingham canal for discharge of treated sewage from the prposed 36 MLD sewage treatement plant(STP)tailored to treat 18 MLD based on SBR Teachnology at Sholinganallur, Kanchipuram. Click Here