• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
  • 044 22353134
  • Font Size: A A A
logo

Tamil Nadu Pollution Control Board
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

Contact Us

Board Office:

Tamil Nadu Pollution Control Board,
76, Mount Salai,
Guindy, Chennai - 600 032
Tel: 044 - 22353134 - 139
Fax: 044 - 22353068
Email-ID: tnpcb-chn@gov.in